Účetnictví
Up Účetnictví Mzdy

 

Co potřebujete vědět

Aktuální informace - rok 2002
9.7.2002 Změna záloh na silniční daň zákon o dani silniční 16/1993 Sb. se mění v §6 odst. 6 u vozidel které plní emisní předpisy dané úrovní Euro 2 podle odst. 1 se sazba snižuje o 25% do 31. 12. 2001 a podle odst. 2 o 25% do 31.12. 2003.
§6 odst. 7 u vozidel, které splňují limity úrovně Euro 3,4 se sazba daně dle odstavců 1 a 2 snižuje o 50% do 31.12.2003.
§6 odst. 8 U vozidel registrovaných v ČR do 31.12.1989 se sazba daně dle odst. 1 a 2 zvyšuje o 15%.
28.5.2002 Novela zákona o silniční dani účinná od 1.1. 2003 Změny nastaly v:

§2odst. 2 písm. a)Jedná se pouze o zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla.

§3 odst. 1 bylo zrušeno písmeno d) tj. osvobození vozidel nacházejících se v zahraničí.
dále písmeno g) tj. osvobození vozidel zabezpečujících nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
a písmeno e) bylo rozšířeno o vozidla provozované ozbrojenými silami a o vozidla civilní obrany a o vozidla, která jsou pohotovostní zásobou vedle již dříve uváděných vozidel, která jsou mobilizační rezervou, dále o vozidla Policie České republiky.

§ 10 odst. 5 změna zálohy se neplatí v případech osvobození vozidel od daně silniční dle §3 odst. 1 písm. a) až g).
26.3.2002 Změny v oblasti účtové osnovy - účty s novou náplní 063 - realizovatelné cenné papíry a podíly. 253 - dlužné cenné papíry k obchodování. 256 - dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti. 371 - pohledávky z prodeje podniku. 373 - pohledávky z pronájmu. 413 - ostatní kapitálové fondy - neúčtuje se zde o nezapsaném zákl. kapitálu, o kterém se účtuje na 419. 582 - škody. 688 - ostatní mimoř. výnosy- změna v náplni vzhledem k náhradám škod.
  Změny v oblasti účtové osnovy - nově zavedené účty 043 - pořízení dlouhodobého finančního majetku. 053 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 065 - dlužné cenné papíry držené do splatnosti. 256 - dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti. 257 - ostatní realizovatelné cenné papíry. 259 - pořizování krátkodobého finančního majetku. 371 - pohledávky z prodeje podniku. 372 - závazky z koupě podniku. 373 - pohledávky a závazky z pevných termínových operací. 374 - pohledávky z pronájmu. 376 - nakoupené opce. 377 - prodané opce. 414 - oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 418 - oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách. 419 - změna základního kapitálu. 481 - odložený daňový závazek a pohledávka. 549 - manka a škody. 564 - náklady z přecenění majetkových cenných papírů. 566 - náklady z finančního majetku. 567 - náklady z derivátových operací. 569 - manka a škody na finančním majetku. 664 - výnosy z přecenění majetkových cenných papírů. 665 - výnosy z dlouhodobého finančního majetku. 666 - výnosy z finančního majetku. 667 - výnosy z derivátových operací.
28.2.2002 Změny v oblasti účtové osnovy - zrušené účty ZRUŠENÉ ÚČTY: 018-drobný dlouh. nehm. majetek.(bude vykázán k 1.1.02 jako součást poč. zůstatků věcně příslušných účtů skupiny 01.) 078 - oprávky k DDNM.(bude vykázán k 1.1.02 jako součást PZ věcně příslušných účtů sk. 07.) 028 - drobný dlouh. hmotný majetek. ( bude vykázán jako součást PZ účtu 022.)088 - oprávky k DDHM. bude vykázán jako součást PZ zůstatku účtu 082.) 222 - bankovní účty klientů. 326 - závazky vůči klientům. 327 - závazky vůči trhům. 377 - zúčtování obchodů.(obchodníci s CP od 1.1.02 účtují dle úč. osnovy a postupů účtování pro banky a finanční instituce) 293 - opravná položka k dlužným CP.(bude vykázána k 1.1.02 jako součást PZ 291 a k témuž datu zrušena) 386 - kurzové rozdíly aktivní. 387 - kurzové rozdíly pasivní.(tyto účty budou naposledy vykazovat PZ k 1.1.02 a k témuž datu z nich budou PS zrušeny obvyklým způsobem.) 454 - rezerva na kurzové ztráty.(bude vykázána k 1.1.02 jako součást PZ 459 a k témuž datu zrušena.)
28.2.2002 změny v postupech účtovná v soustavě jednoduchého účetnictví od 1.1.2002 za účetní období počínaj 1.1.2002 sestavují úč. jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH a PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH. Výraz podpis byl nahrazen pojmem PODPISOVÝ ZÁZNAM. Tam kde má opatření na mysli účetní období a bylo v minulosti užíváno výrazu kalendářní rok, nahrazuje se novým pojmem ÚČETNÍ OBDOBÍ. Důvodem je skutečnost že dle §3 odst. 2 a zákona č. 492/2000Sb., může být úč. obdobím nejen kalendářní rok, ale i tzv. hospodářský rok. Nehmotný majetek se člení na DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK v ocenění nad 60 000,- a DLOUHODOBÝ DROBNÝ MAJETEK v ocenění nad 7000,-(včetně). V čl. III řešícím oceňování majetku v soustavě jednoduchého účetnictví se do výčtu toho, co se nezahrnuje do oceněnípřo pořizování dlouh. hm. majetku doplňují kurzové rozdíly z přepočtu cizích měn. Vypouští se ustanovení odatavce 6 a 13 až 16 pro nadbytečnost, úč. jednotky použijí metody oceňování stanovené v §24 a 25 zákona o účetnictví. Pro právnické osoby byla zrušena možnost používat během účetního období PEVNÝ KURZ pro přepočet cizích měn. Na rozdíl od právnických osob je povoleno v Čl. VII odst. 11 písmeno a) použít fyzickým osobám při přepočtu cizích měn tzv. pevný kurz. Üčetním jednotkám se ukládá v Čl VII. v odst. 15 zjišťovat obraty příjmů a výdajů v předpsaném členění alespoň jedenkrát měsíčně. Peněžní deník se neuzavírá. Zjištěné obraty se přenesou jako počáteční stav do následujícího měsíce.
18.2.2002 Odpočet jednotlivých nezdanitelných částek ze základu daně 2 Odpočet nezdanitelné částky na vyživované dítě 23520,--Kč se uplatní podle počtu měsíců, po které trvaly podmínky - tj. buď se jedná o nezletilé dítě nebo o dítě soustavně se připravující na budoucí povolání studiem, které žilo v domácnosti s poplatníkem. V případě, že je dítě držitelem průkazky ZTP/P, může se odečíst dvojnásobek tj. 47040,--Kč. Odpočet této částky se provede již v těch měsících, kdy jsou tyto podmínky splněny v průběhu měsíce (tzn., že se dítě narodí nebo začne soustavnou přípavu na budoucí povolání), nemusí být splněny na začátku měsíce. Při ukončení soustavné přípravy se může odpočet uplatnit i v době následujících prázdnin (u SŠ) nebo v měsíci následujícím po ukončení studia (u VŠ), pokud ovšem dítě v této době nevykonává po celý kalendářní měsíc zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. Např. student ukončil SŠ 7.6.2001 a do zaměstnání zakládajícícho účast na NP vstoupil od 2.7.2001. V tomto případě se jednalo o vyživované dítě v měsících lednu až červenci a odečteme 7/12 z roční částky. POZOR!!: od 1.10. 2001 platí, že odpočet v měsíci následujícím po ukončení studia na VŠ je možné uplatnit jen při řádném ukončení studia (po vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její poslední části). Při jiných formách ukončení studia (zanechání, vyloučení apod.) již nelze odpočet v měsíci následujícím po ukončení studia uplatnit, a to ani v případě, že nevykonává výdělečnou činnost.
  Odpočet jednotlivých nezdanitelných částek ze základu daně 1 základní nezdanitelná částka 38040,-- Kč se odečte u všech poplatníků v plné výši, i když tento poplatník nepobíral zdanitelné příjmy po celé zdaňovací období. Výjimkou jsou poživatelé starobního důchodu, kteří tento důchod pobírali k 1.1.2001. U nich se může při ročním zúčtování odečíst rozdíl mezi částkou 38040,-- Kč a skutečně vyplaceným starobním důchodem. Tzn. že celou nezdanitelnou částku 38040,--Kč odečteme u absolventa SŠ, který vstoupil do zaměstnání od 1.8.2001, stejně jako u uchazeče o zaměstnání, který měl příjmy ze zaměstnání pouze ve třech měsících minulého roku. Nejvíce problémů bude s odpočtem u poživatelů starobních důchodů do dvou let po vzniku nároku na tento důchod, kde se můžeme setkat s případy, kdy je výplata důchodu zastavena v průběhu roku nebo dokonce i zpětně od 1.1.2001. Zde bude rozhodující právě stav na začátku zdaňovacího období. Jestliže někdo nebyl poživatelem starobního důchodu k 1.1.2001, pohlížíme na něho jako na ostatní zaměstnance a provedeme odpočet celé základní nezdanitelné částky. Pokud byla výplata zastavena až v průběhu roku 2001, bude možno odečíst pouze rozdíl mezi částkou 38040,--Kč a skutečně vyplaceným starobním důchodem. Např. výplata starobního důchodu (výše 6000,--Kč) byla zastavena k 31.3.2001 a do konce roku již nebyla obnovena. Při ročním zúčtování odečteme částku 38040-18000 (3x6000) tj. 20040,--Kč.
  Odpočet jednotlivých nezdanitelných částek ze základu daně 3 Odpočet 21720,-- Kč na mažela/lku, kteří neměli vlastní příjmy vyšší než 38040,-- Kč (u držitele průkazky ZTP/P se odpočet zvyšuje na dvojnásobek, tj. 43440,--Kč). Pokud manželství netrvalo po celý rok, krátí se nezdaněná částka podle počtu měsíců, po které manželství trvalo na začátku měsíce. PŘÍJMY, KTERÉ NEPATŘÍ DO VLASTNÍCH PŘÍJMU MANŽELA/LKY: - zvýšení důchodu pro bezmocnost. - dávky státní sociální podpory: zde není rozhodující zda jso vypláceny ve vazbě na výši příjmu v rodině nebo zda jsou poskytovány bez vazby na výši příjmů. - dávky a služby sociální péče. - státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. - státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření. - stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.
  Odpočet u poplatníků, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem Tento odpočet 11400,--Kč se uplatní podle počtu měsíců, po které soustavná příprava v roce 2001 skutečně trvala. Posuzování soustavné přípravy je stejné jako u odpočtu na vyživované dítě (tj. do 26 let) s tím rozdílem, že odpočet uplatníme jen za měsíce, ve kterých byla soustavná příprava splněna na počátku měsíce. Odpočet na studium bylo možno provést i u poplatníka po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje VŠ vzdělání až do dovršení 28 let. POZOR!: V roce 2000 bylo možno tento odpočet uplatnit i u studentů starších, od roku 2001 toto již možné není!
21.1.2002 Zvýšení sazeb zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Od 1.1.2002 vstupují tyto sazby v platnost a platba na 1 q. 2002 musí být zaplacena do 31.1.02 Ekonomické činnosti (kde bylo dříve 12 promile) 50,4 promile - těžba rud a černého uhlí. Ekonomické čin. (kde bylo dříve 7 promile) 9,8 promile - hutnictví, stavebnictví) Ekon.čin. (kde bylo dříve 6 promile) 8,4 promile - lesnictví, dřevařský průmysl, keramická výroba, veterinární činnost. Ekon. čin. (kde bylo dříve 5 promile) 7 promile - zemědělství. Ekon. čin. (kde bylo dříve 3 promile) 4,2 promile - textilní prům., školství, zdravotnictví, účetnictví, realitní kanceláře... Ekon. čin. ( kde dříve bylo 2 promile) 2,8 promile - peněžnictví, pojišťovnictví, zpracování dat, knihovny, muzea. Ekon. čin. ( kde dříve bylo 7,5 promile) 10,5 promile Ekon. čin. (kde dříve bylo 4 promile) 5,6 promile - ostatní ek. čin.
11.1.2002 Průměrné ceny pohonných hmot od 1.1.02 U benzinu automobilového 91 O Speciál 25,90 Kč. U benzinu automobilového 91 O Normal 25,80 Kč. U benzinu automobilového 95 O Super 26,20 Kč. U benzinu automobilového 98 O Super plus 29,20 Kč. U motorové nafty 22,80 Kč.
  Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel U jednostopých vozidel a tříkolek beze změn 0,90 Kč. U osobních silničních motorových vozidel 3,40 Kč.
  Zvýšení základních sazeb stravného Od 1.1.02 platí tyto částky: Při pracovní cestě 5-12 hodin 57 až 69 kč. Při pracovní cestě 12 -18 hodin 87 až 105 kč. Při pracovní cestě přes 18 hodin 136 až 163 Kč.

 

 

Pokud máte nějaké otázky ohledně těchto stránek, pak můžete kontaktovat autora na eMailu:  balounp@quick.cz. Rádi doplníme tyto stránky dle vašeho přání.
Copyright © 2001 Ekona
Last modified: října 02, 2002