Mzdy
Up Účetnictví Mzdy

 

Co potřebujete vědět 

Aktuální informace - rok 2002

3.6.2002 Změny ve veřejném zdravotním pojištění Dne 1. července 2002 nabývá účinnosti zákon č. 48/1997 Sb.
Změny se týkají:
1. u osob bez zdanitelných příjmů - zkracování na poměrné části odpovídající počtu kalendářních dní již nebude možné. Budou se posuzovat pouze celé kalendářní měsíce. Pokud je pojištěnec zaměstnán po část měsíce nebo je osobou samostatně výdělečně činnou anebo patří mezi osoby, za které hradí pojistné stát, není považován za OBZP a nemusí za tento měsíc hradit pojistné jako OBZP ani nemusí z tohoto titulu plnit oznamovací povinnost.

2. Pobyt v zahraničí
Osoby, které jsou dlouhodobě v zahraničí nemusí na území ČR za určitých podmínek platit pojistné na zdr. pojištění. Zahraniční pobyt musí být delší než 6 měsíců a pojištěnec musí podat prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí a vrátit průkaz pojištěnce. Pojištěnec musí při opětovném přihlášení předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v zahraničí a jeho délce. Tento doklad nebylo nutné do 30.6. 02 předkládat v případě, kdy se jednalo o pobyt v cizině, kde se poskytuje zdr. péče bez přímé úhrady na základě mezinárodních smluv.

3. Odstranění tvrdosti zákona
Do 30.6.2002 rozhoduje o odstranění tvrdost zákonapouze zákonem určený Rozhodčí orgán zdr. pojišťovny. Od 1.7. 2002 se přesouvá pravomoc při odstraňování tvrdosti zákona u penále do 20000,-Kč přímo na příslušnou zdr. pojišťovnu.

4. Chybný variabilní symbol
Při uvedení špatného variabilního symbolu byl doposud plátce sankcionován. Po 1.7. pokud plátce omylem uvede špatný variabilní symbol a dodatečně prokáže, že jde o jeho platbu nebude sankcionován.
30.1.2002 Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní doby Od 1.12.2001 se zvyšují průměrné výdělky rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 4,6%. Úpravu je třeba provést bez žádosti zaměstnance. Na jeho žádost se provede pouze v případě, že mu náhrada nepříslušela pouze v důsledku zvýšení plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu podle předpisů o důchodovém pojištění resp. sociálním zabezpeční.
21.1.2002 Změny v plnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností Tyto změny se týkají zaměstnanců se ZPS a jsou platné od 1. 1.2002. 1. plnění povinného podílu občanů se ZPS se bude týkat zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci ( dříve s více než 20 zaměstnanci). 2. výše povinného podílu činí 4% (dříve 5%) z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců. 3. v případě fyzického nenaplnění ZPS bude odvod do státního rozpočtu činit 1,5 násobek průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí (dříve 0,5 násobek) za každého nenaplněného občana se ZPS. 4. při výpočtu plnění povinného podílu formou odběru výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZPS (dosud 55%) se dále doplnila i možnost odběru výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností. 5. zjednodušil se výpočet zápočtu odběru výrobků tak, že se celkový objem plateb bez DPH vydělí trojnásobkem průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí. Stejný postup by se uplatnil i při zadávání výrobních programů.
11.1.2002 Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zkonu o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, kde se z minimální mzdy vychází při stanovení vyměřovacího základu u osob bez zdanitelných příjmů. Tj. např. dítě po ukončení studia na SŠ, které se nepřihlásilo na úřad práce nebo bezdětná žena v domácnosti. U těchto osob bude od 1.1.02 záloha na VZP činit 770 Kč. A u osob samostatně výdělečně činných rovněž 770 Kč.

 

 

Pokud máte nějaké otázky ohledně těchto stránek, pak můžete kontaktovat autora na eMailu:  balounp@quick.cz. Rádi doplníme tyto stránky dle vašeho přání.
Copyright © 2001 Ekona
Last modified: října 02, 2002